เอกสาร จำนำจอดรถยนต์

  • เล่มทะเบียนรถยนต์ หรือสำเนาทะเบียนรถยนต์
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารอื่นๆ ประกัน ใบต่อภาษี และอื่นๆ 

หมายเหตุ:

  • รถเช่า รถขโมย และยืมรถคนอื่นมา ไม่รับเด็ดขาด
  • เจ้าของรถ ต้องมาด้วยตนเอง เท่านั้น